ÚTERÝ 1. PROSINCE 2020
(vloženo 10.4.2019)
MUDr. Zdeněk Hřib
Primátor města Prahy

Ing. Petr Hlubuček
Náměstek primátora pro bezpečnost

Mgr. Pavel Čižinský
Starosta Prahy 1

David Skála
Radní pro dopravu Prahy 1

Ing. Petr Hejma
Místostarosta Prahy 1

Věc: Vyjádření nesouhlasu s dopravním opatřením

Tímto vyslovujeme svůj nesouhlas s dopravním opatřením pro ulice Dlouhá, Masná, V kolkovně, Kozí a přilehlé, kterým má být mimo jiné znemožněn vjezd vozidel taxislužby v nočních hodinách ve dnech 12 a 13.4, 19 a 20.4, 26 a 27.4.2019

Jakožto organizace sdružující komerční dopravce malými vozidly do devíti osob vč. řidiče a hájící jejich zájmy, se musíme důrazně ohradit proti předmětnému opatření. Jsme si samozřejmě vědomi kritické situace v dané lokalitě a nutnosti ji řešit, ale zvolený způsob považujeme za nešťastný a kontraproduktivní. Vyloučení komerční dopravy pak vnímáme jako diskriminační.

Taxislužba historicky supluje běžnou dopravní obslužnost v místech a obdobích kdy tato selhává. Především v nočních hodinách kdy, MHD funguje v omezeném režimu u příležítosti kulturních a masových akcí, kdy kapacity MHD nejsou dostatečné. V neposlední řadě je využívána návštěvníky města, kteří se nedokáží zorientovat v místních podmínkách a složitém systému ulic a MHD.

Ulice Dlouhá a přilehlé okolí již téměř dvě dekády funguje jako noční kulturní a společenské centrum Prahy. O víkendech tam pak zavítají tisíce lidí, kteří posléze nevyhnutelně vyhledávají odvoz do hotelů či penzionu, které nejsou v okolí užšího centra. Vyloučením dopravní obslužnosti dojde k výraznému zpomalení a zkomplikování odlivu návštěvníků a hluk způsobený údajně právě dopravci. Ten se pouze přesune do okrajových částí, přičemž postihne mnohem více rezidentů a větší oblast, než je samotná zóna ze zamýšleným dopravním omezením.

Rušení nočního klidu ze strany návštěvníků se pak nezmírní, ale naopak se rozprostře do celé oblasti a za jeji hranice, neboť tito budou nuceni hledat nejbližší místo s dopravní obslužností, což z bezpečnostního hlediska přinese další rizika. Je nutné si uvědomit, že návštěvníci oblasti jsou vesměs pod vlivem alkoholu a to s sebou přináší různé skandování, šarvátky a v neposledni řadě i vandalismus. V současné situaci jsou tyto nešvary soustředěny převážně před jednotlivé kluby, kdy je koriguji členové security a pokud je to mimo jejich pravomoc, tak složky MP a PČR, kterým se pak místo a účastníci incidentu snadněji lokalizují. Vozy taxislužby pak většinu rizikových osob odvezou přímo od klubu dříve, než dojde k narušení veřejného pořádku.

Dále je nutné vzít v potaz, že v oblasti se nepohybují pouze hosté klubů, ale i rezidenti a hosté hotelů, přičemž omezení se citelně dotkne i jich, neboť také využívají služby komerční přepravy, např. k cestě na letiště či z důvodů zdravotních a tělesných omezení. Na místo toho, aby si jako dnes pohodlně přivolali dopravce přímo na adresu, budou nuceni se prodírat rozjařenými davy, které budou vyhledávat odvoz. Toto pouze přinese nové komplikace a příležitost k porušování pořádku a občanského soužití.

Musíme nesouhlasit i s odůvodněním, které tvrdí, že podobná opatření jsou běžná i v jiných městech ČR a v zahraničí. V ČR jde vždy o bezvýznamné oblasti v řádu desítek metrů se zanedbatelným množstvím hostů a úspěšnost v zahraničí je velmi diskutabilní. Podobná opatření v minulosti selhala právě i v centru Prahy, například přípomínáme uzávěru ulic V kolkovně a Kozí, kdy tato vedla k nárůstu hluku a kolapsům dopravy v širokém okolí.

Dále zásadně nesouhlasíme se zjevnou démonizací a diskriminací taxislužby. V samotném odůvodnění opatření je na vozy taxi svalována vina za nadměrný hluk v oblasti a přitom dle našich poznatků tyto tvoří přibližně pouhou polovinu dopravního objemu v inkriminovaných hodinách. Uvědomte si prosím, že cílem taxislužby není rušení veřejného pořádku a porušování zákonů, ale poskytování veřejných služeb zákazníkům a to v souladu se zákony této republiky. Jakáko-li kriminalizace našeho oboru a služeb nás hluboce uráží!

Závěrem si dovolíme poukázat na zjevné řešení kritické situace a tím je: důsledné postihování jednotlivých přestupců veřejného pořádku, a to jak ze strany účastníků silničního provozu, tak zejména ze strany návštěvníků a chodců. Pro zajištění dopravního omezení má být v dané termíny vyčleněno vždy padesát strážníků MP, přitom by postačovalo aby byli přítomni v ulicích stále a aktivně zasahovali u konkrétních přestupků.

Samotné dopravní omezení by pak mělo být formulováno jako ZÁKAZ VJEZDU (B1) s dodatkovou tabulkou MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY''. Tím se dopravní objem sníží cca o 50% a tím související hlučnost, bez nutnosti omezení dopravní obslužnosti.

Jsme přesvědčeni, že naše podněty a připomínky vezmete v potaz a opatření upravíte tak, aby opravdu vedlo ke kýženému cíli a přitom nebyla dotčena práva zúčastněných stran.

Předseda AKT Praha a
tisková mluvčí AKT: Karolína Venclová
venclova@akt-praha.cz


Předseda AKT ČR
Daniel Tarljovski
tarljovski@akt-praha.cz

(vloženo 29.3.2019)

Usnesení Vrchního soudu o odvolání UBERu proti nařízenému předběžnému opatření v Brně


Vrchní soud v Olomouci rozhodl proti žalovanému: Uber B.V. a jeho odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 7. 2017 o nařízení předběžného opatření. Jde o rozhodnutí, kterým Vrchní soud v Olomouci navázal na nález Ústavního soudu.

Vrchní soud konstatoval, že činnost žalovaného zcela naplňuje znaky silniční dopravy pro cizí potřeby, neboť při ní vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy (žalovaným) a osobou, jejíž přeprava je uspokojována, závazkový vztah. Pro činnost žalovaného je charakteristické, že tuto silniční dopravu jak zprostředkovává, tak i fakticky realizuje prostřednictvím řidičů, kteří jsou v jeho databázi a kteří na pokyn žalovaného jím zprostředkovanou přepravní službu uspokojují (realizují). Z hlediska obecné charakteristiky lze tak činnost žalovaného podřadit pod ustanovení § 2 odst. 9 zákona č. 111/1994 Sb., který v základní rovině charakterizuje „taxislužbu“, ovšem s tou výhradou, že žalovaný, ani osoby – řidiči, jejichž prostřednictvím dopravní službu zajišťuje, nesplňují podmínky provozování taxislužby, vymezené v ustanovení § 21 a násl. Zákona č. 111/1994 Sb.

Bylo zcela nepochybně osvědčeno, že žalovaný svoji činnost (silniční osobní dopravu pro cizí potřeby) provozuje na území města Brna a vzhledem k tomu, že z jeho strany nejsou dodržovány povinnosti zprostředkovatele a provozovatele taxislužby stanovené zákonem (jak je shora uvedeno), případně vyhláškami Statutárního města Brna, je jeho jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům nebo zákazníkům. Žalovaný se tak dopouští nekalé soutěže, kterou zákon zakazuje (§ 2976 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Lze konstatovat, že dnes neexistuje soudní rozhodnutí, které by činnost UBERu/Taxify (Bolt) schvalovalo. Naopak máme rozhodnutí Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Praze, Krajského soudu v Plzni, Vrchního soudu v Olomouci, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, které jsou v náš prospěch. Bohužel tato názorová jednotnost soudů prozatím nestačila, aby orgány moci výkonné nebo zákonodárné efektivně zakročily.

Usnesení Vrchního soudu o odvolání UBERu proti nařízenému předběžnému opatření v Brně (vloženo 20.3.2019)

(vloženo 20.3.2019)

(vloženo 5.3.2019)

(vloženo 27.2.2019)

Vláda dnes schválila návrh silničního zákona

Vláda dnes schválila návrh novely silničního zákona, který putuje do parlamentu, kde jestě budou předloženy pozměňovací návrhy.

Ministr dopravy Dan Ťok říká :
„Potřebujeme srovnat podmínky pro klasickou taxislužbu i moderní aplikace. Místo taxametru umožňuje novela zákona používání mobilní aplikace, auta by již mohla být označena jen nálepkou namísto střešní svítilny s nápisem TAXI a řidiči by se v době masového rozšíření navigací mohli obejít bez zkoušek z místopisu,“Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/novela-taxi-sluzby-taxametr.A190227_113444_domaci_kuce

Brífing po jednání vlády
TV Prima - vládní návrh silničního zákona
ČT - vládní návrh silničního zákona
Nova - vládní návrh silničního zákona

Návrh zákona o silniční dopravě

(vloženo 19.12.2018)(vloženo 14.8.2018)

Návrh zákona od MD který vzešel z jednání pracovní skupiny.
Není zcela dle našich představ a rozhodně se budeme i nadále snažit o úpravy tohoto znění zákona.

Návrh novely zákona o silniční dopravě 111/1994 Sb.

(vloženo 12.6.2018)

(vloženo 4.4.2018)

Po schůzce, která se konala 19.03.2018 se na úřadu vlády mezi zástupci AKT ČR a premiérem ČR Andrejem Babišem spolu s ministrem dopravy Danem Ťokem, požádalo AKT také o schůzku paní primátorku hl. města Prahy. Jednání se uskuteční 4. dubna 2018 v 13:00 a bude na téma:

„Problematika taxislužby a kontrola nelegálních řidičů“.

Účast na tomto jednání potvrdili:
Mgr. Adriana Krnáčová, M.A., MBA
Ing. Patrik Nacher
Ing. Jiří Bureš
Mgr. Martin Najman
Michaela Skalická
Martin Vodička
AKT ČR - Daniel Tarljovski , Karolína Venclová a Pavel Novotný

Dnes 3.4.2018 se také odeslal veřejný dopis ministru dopravy v demisi D. Ťokovi s dotazem za tzv. MEMORANDUM mezi vládou ČR a společnosti Uber.

(vloženo 3.4.2018)

(vloženo 19.3.2018)

(vloženo 20.3.2018)

(vloženo 9.3.2018)

Tisková zpráva Asociace koncesionářů v taxislužbě

"Protestovali jsme právě proto, aby se vláda začala regulací Uberu zabývat.“ Pakliže společnost Uber myslí vážně, co slíbila, vnímáme to pozitivně. Vyzveme Andreje Babiše, aby se s námi setkal a sdělil nám podrobnosti z jednání a jak budou probíhat kontroly řidičů, kteří jezdí pro Uber.

Jednáni premiéra v demisi Babiše se zástupci UBER B.V. vnímáme jako urychlené řešení bezútěšné situace, která zde panuje dlouhé tří roky, nicméně sliby UBER, mohou být, ale nemusí pouze zdržovací taktikou, jak jsme se již přesvědčili mnohokrát. Tedy náš postoj je nadále skeptický byť již více optimistický. Na druhé straně si nedokážeme představit, že by jakákoli firma jež podepíše memorandum s vládou ČR či jiné suverénní země, toto ignorovala a nadále podnikala nelegálně dokonce v momentě, kdy dostane generální pardon a je jí umožněno své pohrdání zákony beztrestně napravit v termínu, jež je určen.

Situaci se budeme zabývat, jednání UBER a MHMP sledovat, zůstáváme v protestní pohotovosti do 30.4.2018. Pakliže, bude ze strany Uberu či jejich partnerů docházet k obcházení zákonů, tedy porušení memoranda je naprosto jisté, že se k protestům vrátíme.

Místopředseda a tisková mluvčí AKT:
Karolína Venclová
venclova@akt-praha.cz
(vloženo 2.3.2018)

Jednání podvýboru pro dopravu k problematice taxislužby

Záznam ze zasedání - Daniel Tarljovski předseda AKT
V úterý 6. března se účastnili zástupci AKT ČR (Daniel Tarjovski a Pavel Novotný) spolu ostatními zástupci taxislužeb na pozvání pana ministra dopravy Dana Ťoka jednání Podvýboru pro dopravu k problematice taxislužby v Poslanecké sněmovně. Již při příchodu do budovy P.S. jsme, byli šokováni, když jsme se srazili ve dveřích ze zástupci Uber ( Peťovský) a Taxify. Na jednání podvýboru jsme byli spíše jen jako hosté, kteří neseděli u hlavního jednacího stolu, ale na přístavcích okolo místnosti. Úvodem nám, bylo sděleno, že ministr dopravy ŤOK se omluvil z důvodů plánované zahraniční cesty ?!?!?!

Jednání vedl Martin KOLOVRATNÍK (předseda podvýboru) Nejprve seznámil poslance o programu jednání „Problematika taxislužeb a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě“, které bylo schváleno členy podvýboru.

Mimo poslance podvýboru z osmi politických stran se účastnil také Ing. Ladislav NĚMEC, náměstek ministra dopravy, MD JUDr. Ondřej MICHALČÍK, ředitel odboru MD, Ing. Patrik Nacher za MHMP a další.

Předsedající na úvod představil návrh Širší verze – řešení aplikací a zprostředkovatelů na které se shodli při minulém jednání a zamítli návrh užší verze ( § 21da Povinnosti zprostředkovatele s možností schválení dle §90)

První část jednání se dotýkala nejprve odpovědnosti dispečinků. MD oznámilo, že na tomto ustanovení trvá (stejně jako MHMP) a vidí to jako řešení problematiky nelegální přepravy osob. Na konci tohoto bodu dostal slovo také J.Kvasnička AAA s.r.o. kde přítomným vysvětloval nedokonalost tohoto ustanovení a chybějící vymahatelnost v případě, že firma nemá sídlo podnikání v ČR. Podvýbor uznal argumentace J.Kvasničky a dohodl se, že touto problematikou se budou muset detailněji zabývat. Další bod se týkal Dosavadního stavu v taxislužbě a případné návrhy okamžitého řešení. Opět nám bylo shodně potvrzeno, že žádné tlačítko vypnutí aplikací jako je Uber a Taxify neexistuje. V tento moment se zvedl ze židlepředseda poslaneckého klubu Jakub Michálek a odešel ze sálu. Slovo dostal Ing. Leo Luzar (KSČM) jako prioritní považuje daňové zájmy státu, kdy je v případě Uber a Taxify nutné stanovit jasná a průhledná pravidla pro tyto společnosti, které nemají sídlo v ČR. Tzv. Tlačítko vypnutí vidí v možnosti omezení aplikace a jako pojistku zablokování bankovních účtů těchto poskytovatelů tak jako tomu bylo v případěporušování zákona o hazardu.

Ing. Zuzana Ožanová (ANO) položila otázku Uber jak mají řidiči pojištěné vozy. Pěťovský odpověděl, že mají povinné ručení. Pro případ, že by se pojišťovna bránila tím, že v případě plnění a zjistila nepojištěné vozidlo dle podmínek jako vůz taxi,( pojištění proti podvodného jednání! )

Mimo klasické prezentace společností Uber a Taxify ve kterém nedokázali nijak argumentovat na dotazy jako například v čem je vlastně jejich aplikace inovativní oproti ostatním atd. Zástupce Uber změnil opět rétoriku ( ze sdílené ekonomiky, digitální platformy, spolujízdy) na Smluvní dopravu. Již v úvodu J.Kvasnička ve své řeči podotkl, že výmluvy tohoto typu jsou již klišé a zvýraznil, že od roku 2013 tu již nemáme žádnou smluvní přepravu, protože se transformovala na klasickou taxislužbu. Pan Peťovský asi neposlouchal tak mu to D. Tarljovski. předseda AKT zopakoval ( viz záznam)

Následovali dotazy na zástupce MHMP pana Ing. Patrika Nachera a výsledky kontrolní činnosti. Pan Nacher se přiznal, že dosud ( od platnosti Novely 4.10.2017), bylo vymoženo (soudně, nebo opomenutím právního zástupce se odvolat ve lhůtě) pouhých 6 pokut od nelegálních přepravců. Tlak na to, aby ODA navýšila počet kontrolorů nevidí jako rychlé řešení problému. Například pokud znásobí počet oprávněných kontrolorů udělovat 100 000,- pokuty, nebo kauce, tak by se počet za půl roku zvýšil z 6ti na maximálně 26 a nepřineslo by to žádnou efektivitu. Toto řešení navýšením kontrolních osob, by muselo schválit zastupitelstvo a je s tím i spojené navýšení rozpočtu MHMP. Proto viděl MHMP řešení v užší verzi odpovědnosti zprostředkovatelů.

Závěrečný výstup jednání lze shrnout takto: Mnohým poslancům se otevřeli oči a dostali nové informace a to hlavně díky zástupcům taxislužeb. Celkem se dá říci, že jsme vystupovali jednotně a vyhýbali se veřejně vzájemným neshodám. Dle nás jsme některým poslancům změnili úhel pohledu a sami přiznali, že problematiku viděli příliš přímočaře.

Evidentně platformám Uber a Taxify jde o to, aby se stávající stav co nejvíce prodlužoval.

Zástupci Uber tam ( jako vždy že jsou ochotni jednat) uvedli, že není problém upravit platformu Uber Black tak, aby cena za přepravu byla pevná a konečná. Na otázku a co PoP a Select ? nedokázal odpovědět.

Zástupci Taxify uvedli, že jsou ochotni sdílet svá data tak jako v Estonsku (smích, protože tam data poskytuje FÚ dobrovolně sám řidič)

Podvýbor pro dopravu rozhodl, že si vyžádá během několika dní od členů pol. Klubů jednotných 20 otázek, které nám zašlou k zodpovězení. Poté se rozhodne dle těchto výsledků jak bude podvýbor dále postupovat. Jestli dopracují Širší verzi úpravy zákona č.111/1994Sb, nebo obnoví možnost diskuze o Užší verzi návrhu, nebo ji pozastaví protože neřeší skutečnou problematiku)

Předseda podvýboru oslovil MD ČR, aby předložilo jasné řešení současné situace ohledně Uber a Taxify. Taktéž padla otázka z řad poslanců: Pokud Primátorka, MD ČR, Premiér vlády a podpořením Prezidentem ČR svým vyjádřením, vyzvali tyto společnosti k okamžitému dodržování zákonů či existuje-li nějaké datum do kdy tak mají učinit a co v případě bude následovat.

Nyní čekáme na výstup setkání premiéra v demisi Babiše a výkonného ředitele z Uber Khosrowshahi, které se má uskutečnit 8.3.2018
(vloženo 2.3.2018)
Brífink na půdě Hospodářské komory k současnému stavu v taxislužbě

Videozáznam z 28.2.2018 Briefing v HK ČR svolaný AKT ČR , SČT a zástupci pražských dispečinků pro pozvaná média.
28.2. 2018 jako AKT ČR(člen -HK) jsme svolali na půdu Hospodářské komory ČR briefing spolu s SČT a zástupci pražských dispečinků pro pozvaná média. Tato Informativní schůzka trvající 2 hodiny měla za cíl objasnit novinářům náš postoj proti nelegálním přepravců a odůvodnění našich protestů.
(vloženo 2.3.2018)
Týden s prezidentem.

Sdílenou ekonomiku považuji za PODVOD!

https://www.youtube.com/watch?v=ilXNVXZOJ7k
(vloženo 2.3.2018)
Pozvání pana ministra dopravy Dana Ťoka

Dne 28.2.2018 jsme přijali pozvání pana ministra dopravy Dana Ťoka na jednání k problematice taxislužby. Jednání se uskuteční v úterý 6. března 2018 od 9:30 hodin v Poslanecké sněmovně, Záštitu nad jednáním převzal Podvýbor pro dopravu.
   Online 3
Asociace koncesionářů v taxislužbě, jako profesní sdružení bylo založeno v roce 2010 pro poctivé provozovatele taxislužby.